ජයග්‍රහණය කරා

පහන්

උබලාව අපි බලන් ඉන්නේ. නවතින් නැතිව දිගටම යමු ජයග්‍රහණය කරා.
ඕනා වෙලාවක කතා කරපල්ලා.
@warunakulasuria fernando (fb Japan)