ජන අරගලයට ජයවෙිවා 🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Rajan

ලංකාවෙ තියන එම දිස්ක්‍රියේන්ම ඉන්න එම මනුෂ්‍යෙක්ම අත්සන් කර , ඒ පලාත් අදිකරනයේ ,මෝසන් නඩු දාන්න ඔනේ , එම පලාතෙන්මිම මහජනයා විසින් රාජපකෂ පහුලටම නඩු දාන්න ඔනේ