ඡනතා අරගලයට ඡය 🇱🇰🙏

Zaid

C87FF408-5F5A-49C0-BA65-CE2A65950C83.jpeg

ඕනනං අපිට ගෝල්ෆේස් එකේ අවුරුදු කන්නත් පුලුවං 🧡💪
‘සැබෑ’ සංවිධානාත්මක අරගලය මෙය නොවේද 🧡
#GoHomeGota
#GotaGoHome2022