කටුක යථාර්ථය

රු.නු.කෞ

7608A730-CA89-4786-93FE-DFBF319B5279.jpeg

මාතෘ භුමිය නුඹලාගේ දෑස් ඉදිරිපිට පිදුරු ගොඩක් මෙන් ගිනි බත් වෙමින් අලු බවට පත්වන්නේ කිසිසේත්ම ලක්මවගේ දු දරුවන්ගේ වරදකින් නොව අධිකරණය, නීතිපති, විගණකාධිපති දණගස්වා නිදහසේ මාතෘ භුමිය මංකොල්ලකෑම දිරිමත් කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් 225+1 ( #GoHomeGota2022 #225මඑපා ) විසින් සම්පාදනය කර ඇති එහි රැකවරණය ලබන නිසාය. සෑම පුරවැසියකුම බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගත යුත්තේ එයයි.