*ඔවුන්ට දිනන්න දෙන්න එපා… බිම වාඩි වෙන්න හැමෝම* ❤️ *අවිහිංසාවාදය පතුරන්න* *කොළඹ අවට හැමෝම අද එකතුවෙන්න*

Dev

IMG-20220412-WA0008.jpg

ප්‍රකෝපකාරී සිදුවීමකට ආණ්ඩුවේ සැලැස්මක්!
ගෝල්ෆේස් දෙසට පෙලපාලියක් – ඒ පෙලපාලියට ගහන්නත් ආණ්ඩුවෙන්ම පිරිසක් සූදානම්. *ඔවුන්ට දිනන්න දෙන්න එපා… බිම වාඩි වෙන්න හැමෝම* ❤️ *අවිහිංසාවාදය පතුරන්න* *කොළඹ අවට හැමෝම අද එකතුවෙන්න*