ඇයි මේ‍ Dollar Donation?

Shehan Dilhara

3D06E824-9F68-455F-B24D-FA62B0EBDD19.png

පිටරට ඉන්න එවුන්ගෙන් ඩොලර් ඉල්ලනවා නේද? නිරෑපමාගෙන් ඩොලර් ඉල්ලන්නේ නෑ නේද? ආ එහෙනමි ඌ බයියෙක්.

අනුන්ගේ සින්දු කියපු Yohani වයි, ගෝඨාභයත් හරි මගේ පණත් හරි වගේ ඉන්න IRAJ යි සහ එ Concept එකේ ඉන්න අනෙක් බයි Artist ලයි දාගෙන Donation’s ගන්නේ අරගලය නවතන්න Socialmedia Campaign එකකුත් කරන ගමන්.

එක කරන්න බැහැ මචංලා තේරැමි ගන්න.

අරගලයට ජය!

#GoHomeGota2022
#gohomerajapaksas
#GiveUsOurStolenMoneyBack