අලුත් ශ්‍රි ලංකාවක් කරා…….

Govindu

නිදහසින් පසු වසර 74 ක් පුරාවට රට තුල පවුල් කිහිපයක් විසන් දේශපාලන මෙහෙයවා ඇත. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකිකයන්ගේ මුදල් සොරකම් කරමින් එකිනෙකා ආරක්ෂා කරමින් සටි. ඉතින් කාලය පැමිණ ඇත ඒ යුගය අවසන් කිරිමට. සියලු ශ්‍රී ලංකිකයන්ගේ අනාගතය ද, ඉදිරියට පැමිණිමට සිටින දුවා දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙනි…………