අලුත් විසදුම් වෙනුවෙන් ඉඩක්

විජිත් බංඩාර

අරගලයට සහභාගී වෙලා ඉන්න ගොඩක් තරුණ තරුණියන්ට රටේ අනාගත දේශපාලනය කොහොමවියයුතුද යන්න ගැන අලුත් අදහස් වගේම , මේ අරගලයෙන් පසු අලුත් විසදුම් ඕන තරම් ඇති. අපි ඒ වෙනුවෙනුත් මේ වෙබ් පිටුවේම අලුත් ඉඩක් වෙන් කරමු. රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් අලුත් විසදුම් එකතු කරමු.