අරගලය

Capricorn

21 සංශෝධනය ගෙන්න ඔන. පාර්ලිමේන්තුවට බලය ලැබෙන ලෙස.