අරගලය දිනමු

Rajitha Ariyaratne

අරගලය අවේගශීලී නොවිය යුතුය. නමුත් සෑම පීඩනයක්ම දරා ගැනීමට තරම් ශක්තිමත් විය යුතුය. පාලකයින් ඉල්ලිම් ලබා දීමට යම් තාක් කාලයක් ගනීද ඒ තාක් කල අරගලය නොවෙනස්ව පැවතිය යුතුය. අරගලය තුල බෙදීම් ඇති කරමින් එය කඩාකප්පල් කිරීමට ගන්නා උපක්‍රම වලට හසු නොවිය යුතුය. අරගලයේ ඉල්ලීම් ජයග්‍රහණය කරන තුරු එයට නායකත්වයක් අවශ්‍ය නැත. අවශ්‍ය වන්නේ එකමුතු කමත් සමූහික ඉලක්කයක් තිබීමත් ය. නායකයන් සෙවීමට යාම අරගලය තුල බෙදීම් ඇති කරනු ඇත. පළමුව අරගලයේ ඉල්ලක්කය ජයග්‍රහණය කල යුතුය.