අරගලය තුල ගොඩ නැගුණු සංස්කෘතිය රට ඇතුලට ගෙනියමු.

Ravindu dinesh prasanna

Gotabaya Rajapaksa අයින් කරලා කවුද ගෙන්නේ කවුද අහනවා නේ. ගෙදර යවන්න අරගල කරන අපිට කෙනෙක් ගෙන්න එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි . රටේ අවශ්‍යතා මත අවශ්‍ය සුදුසු කම් ටික පෙල ගස්වා. ඒ සුදුසු කම් ඇති අයට සුදුසු කම් ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කර. නාම යොජානා භාර දී ඒ අතරින් අලුතින් තරුණ පිරිසක් පත් කර ගැනිම. කලින් දේශපාලන උනා වගේ නැතිව.

කලින් උනේ ගව පාලනය කරන මනුෂ්‍ය ට පොල්ලෙලී මැශිමක් දුන්නා

පොල්ලෙලී මනුෂ්‍යයාට රෙදි මැශින් දුන්නා.
රෙදි මහන මිනිහා ට වී වලට පොහොර දුන්නා. පොහොර ඔන මනුෂ්‍යයාට කිරි ගවයන් දුන්නා . අන්න එකයි උනේ

ඒ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි කොමිස් හා ගසා කෑම් ලෙසී නිසා

අන්න ඒ සංකල්පය නැතිව දැනුම හැකියව ඇති අයට බලය දිම සහ ගමේ ඉන්න ගොවියා ගේ සිට කම්කරුවන් දක්වා ඒ දේ අදාල කරන්න පුලුවන් නම් අපේ අරගලය දිනුම්.

දැනත් අපි දිනාලා එවරයි ආගම් භේද ජාති භේද දැන් එවරයි. එකම ලොකු අරගලයක් අපිට 💪