අරගලය කඩාකප්පල් කරන්න ඉරාජ් යමක් සූදානම් කරනවා.

Aflal Abdurrahman

A614C60D-0F9C-4E83-AE34-27DE8DCDE31B.jpeg

මා දුටුවා ඉරාජ් අරගලය කඩාකප්පල් කරන්න. නෙළුම් පොකුන අසල සූදානම් කරනවා මේ පිළිබඳව සොය බලන්න ලෙස ගෞවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.