අරගලයට ජය

Dinushi Fernando

inbound5220756356584892945.jpg

මේ අපේ දේශයයි භූමියයි උතුම් වු….
සුන්දරයි සැම දෙනා එක මවකගේ….
ආදරේයි අම්මා ඔබයි ලක් මැනියේ ..

එක්ව නැගිටිමු දුශිත පාලනයට එරෙහිව
#gohomegota2020