අරගලයට ජය 💪🏽

Yash

ඔබ සැම ඉතිහාසය වෙනස් කරමින් සිටින මොහොතක්. අපි දැන් නම් සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් කියන්න ආඩම්බර වෙන්න ඔනී. අරගල බිමට ඇවිදින් ඔබව සියැසින් දැක ගන්න බැරි උවත් ඇස් හැම විටම අරගල බිම සමග💪🏽.
ජය♥️
GoGotaHome
GiveUsOurStolenMoney
GoHomeRajapaksans