හොරු වෙනුවෙන් අපි නොව රට වෙනුවෙන් අපි වෙමු.

Halahakoon

17BDB8A8-7FFA-4700-AB62-D8E24F984D1A.jpeg

හොරු වෙනුවෙන් අපි නොව රට වෙනුවෙන් අපි වෙමු. එවිට අපි වෙනුවෙන් අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් රටක් ඉතිරි වනු ඇත. අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් මේ රට ගොඩ ගත යුතුමය, ඔබගේ ජිවිතයේ වර්තමානයේ ඇති එකම අභිප්‍රාය විය යුත්තේ එයයි. එය රට වෙනුවෙන් ඔබගේ අනාගත දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් ඔබට පැවරෙන ඔබගේ පරම යුතුකමයි.