හෙට දවසේ වීරයෝ

Chathuna Samodya

000_327K24W.jpg

“හෙට දවසේ වීරයෝ පුංචි අපි තමයි
හෙට බිහිවන නායකයොත් පුංචි අපි තමයි
අපේ රටේ අනාගතේ පුංචි අපි තමයි
අපි හැදෙනවා රට හදනවා ඒක ඇත්තමයි”

බෝතලේට,අරක්කු කලට,බත් පැකට් එකට කුඩු පැකට් එකට දේශපාලුවන්ට දෙකට නැමිල කඩේ ගියපු Generation එක නැහැ, එහ් Mindset එකෙන් හිටපු ගොබ්බ සෙට් එක තව දුරටත් ලංකාවේ නැහැ.
දැන් ඉන්නෙ Educated/රට ගැන කැක්කුමක් තියෙන්නේ/Young Generation එක. අපි තමයි දැන් රට හදන්න ඕනේ මොකද 60 පැනපු නාකි මිනිස්සුන්ට මේ රට හදන්නේ බැහැ.

Fuck racism
Fuck religious differences
Fuck gender matter
We bleed same red blood-Rise as one Nation- No more Sinhalese,Tamil,Muslims we all are Sri Lankans

අරගලයට ජය වේවා..!!

#GoHomeGota2022 #GotaGoHome2022 #GoHomeGota #gohomerajapaksas #freezerajapakshemoney