හෙට දවසේ වීරයෝ…

Mohamed Umar

හෙට දවසේ වීරයෝ පුංචි අපි තමයි
හෙට බිහිවන නායකයොත් පුංචි අපි තමයි
අපේ රටේ අනාගතේ පුංචි අපි තමයි
අපි වැඩෙනවා රට හදනවා ඒක නම් අම්මපා සහතික ඇත්ත තමයි 😘😍😊

අරගලේට ජය……. #GoHomeGota #DoNotComebackEverGota