හැරවුම් ලක්ෂය

කුමාරසිංහ

ඕනෑම මනුස්සයෙක්ගේ ජීවිතයකට හැරවුම් ලක්ෂයක් තියනවාමයි. ඔබේත්, මගේත්, අප හැමගේත් ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂය මේ පසුගිය සති කීපය බව අප අවිවාදයෙන් පිළිගත යුතුයි. ජාති, ආගම්, කුල, පළාත් විදිහට එකතු වෙච්ච එක තමා මේ අරගලේ මම දකින ලස්සනම සිද්ධිය. ලොක්ක ඇතුළු පවුලේ සැමට වගේම තාම ගුද මාර්ගේ ලෙව කන හැතිකරේටත් දැන් හරියට රිදිලා තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩ දුරයි යන්න තියෙන්නේ. මේ අපේ ඉවසීම ගැන කරන පරීක්ෂනයක්. අපි මේ පරීක්ෂනේ සාමකාමීවම දින්නන්න ඕනේ. අන්තිම වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ගෝඨා, ඔයාලා හැප්පුණේ වැරදි පරම්පරාව එක්ක.

#gotayouf**kedwiththewronggeneration