හදවතින් අපි අරගලේ

Roshan Maddumage

inbound7346683481463182606.jpg

අරගලයට සහභාගි වීමට නොහැකි වූ මාගෙ එක් මිතුරු වෙද්‍යවරයෙකුගේ හිතේ කැකෑරුණු අදහස් පෙලක් මෙලෙස ගෙන එන්නෙමි.