හතර වටින් පන්නමු

Rangana Attanayaka

මචං….
ඇත්තටම උඹලට ජය. හැම මොහොතකම උඹලත් එක්ක ඉන්න බැරිවෙයි. නමුත් අපි වෙනුවෙන් උඹල කරන කැපකිරීමට අපි අපිට පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවට ජය….

#GoHomeGota2022