සුද්දන්ට ආතල් ගන්න අපේ අනාගතය පාවා නොදෙමු!

Budhvin Hansilu

සුද්දන්ට ආතල් ගන්න අපේ අනාගතය පාවා නොදෙමු!

#Gohomegota කැම්පේන් එකට අමතරව යන දේශපාලන කුක්කන්ගේ කැම්පේන් වලට අහුවෙන්නෙපා. මුලින්ම මේ හොරුන්ට දඬුවම් දෙමු.
All tourists are warmly welcomed to Sri Lanka after we’re able to end this shitty political game.
***Dear tourists visit Sri lanka meanwhile still it’s a paradise****
අරගලයට ජය.