සිංහයාගේ කවිය

Aravinda

දමිළ මුස්ලිම් වරුනි නුඹ මා ඉඳිරියෙන් හිඳ
සිහලුනි සබඳ තෙපි මා සිව් කොනින් බැඳ
පහතට නොවැටෙන්න ඉඩදී සුරතේ කඩුව
උගතිමි තොපෙන් දිනනායුරු අවි නැතුව

-අරවින්ද