සාදය හමාර කරමු

Virantha Dasanayake

277796580_5162877863774837_7408716914959219002_n (1) 277796580_5162877863774837_7408716914959219002_n.jpg

මව්බිමත් සමඟ රමණය කළවුන්ට
මව් උනත් කයක් පමණකි හැමිනෙන්ට
-මංජුල වෙඩිවර්ධන-
.
.
සාදය හමාර කරමු ✊🏽🇱🇰
#GoHomeGota2022 #gohomerajapaksas #SaveSriLanka #ArrestRajapakshas