රාජපක්ෂ නම් යොදා ඇති ගුවන්තොටුපොලවල් ක්‍රිඩාංගන පාරවල් දැන් කුමක් කරයුතුද?

Geeshan

0C4B2571-2C67-4950-B8B5-F1838E3A1850.png

රාජපක්ෂ නම් සහිත මහජන මුදලින් නිමවන ලද රට තුල ජිවත් වන ජනයාට අයිති පොදු ස්ථාන සදහා ඔවුන්ගේ නම් හාවිතා කිරිම හරිද? ගුවන්තොටුපොල ක්‍රිඩාංගන පාරවල් …
ඒ සදහා කුමක් කල යුතුද ? ජන මතය තුල ඒයටද ඉඩක් දිය යුතුය ඒවා ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික දේපල නොවන අතර ඒවා මහජන දේපල වේ ඒවා ඔවුන්ගේ නම් යේදිම සාදාරනයක් තිබේද?