යදැම් බැදි එකතුව

එක්තරා කාලපරිච්ඡේදයක තිබුන හිත් බිදීම් අංශුමාත්‍රයක්වත් නැතිව,
එකාවන් යෙදුන අරගල භූමියක, පොද වැස්සත් එක්ක දැනුනු හිරිකඩට
ජාතියේ එකමුතුකමට ඉක්මුනු ඇග දෙදරා යන හැගීමක්……..
දුටුවෙමි
වින්දෙමි
තුටුවෙමි

🇱🇰