මේ අරගලය අපූරු යි !

Aqeeb

Polish_20220411_233812350.jpg

වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවති දූෂිත දේශපාලනයෙන් හෙම්බත් වූ, නව පරපුරේ තරුණයින් ගේ;
මේ අරගලය, සැබැවින්ම විශිෂ්ට යි !

සිස්ටම් එක වෙනස් විය යුතුමයි.

මිනිසුන්ගේ ආකල්ප සහ චින්තනය දියුණු විය යුතුමයි.

මේ සඳහා සටන් කරන සෑම අයෙකුටම මාගේ ප්‍රණාමය.

ජය !!!