මුලු හදවතින්ම අරගලයට ♥️

Imasha

අරගලයට යාගන්න බැරුව ගෙදරට වෙලා දවස තිස්සේම අලුත් විස්තර හොය හොය බලනව. දකින හැම පෝස්ට් එකටම ♥️ දානව. අරගල බිම දකිනකොට, ඒක පුදුම හැඟීමක්. එතන හිටියනම් කියල හැම වෙලේම හිතෙනව. නිවාඩුවට ගෙදර එන්න තිබ්බ උනන්දුව දැං තියෙන්නෙ ආයෙ කොලඹ ගිහින් අරගලේට යන්න.