මාතෘකාවක් මතක් වෙන්නේ නැ

Isuru kaushan

inbound1472778907296770299.jpg

🥺🥺 අරගලේට ගාලුමුවදොරට එන්න බැරි වුනාට උබලා තෙමෙනවා කියලා මතක් වෙන වාරයක් වාරයක් පාසා නින්ද යන්නැ Fb රිපොට් වෙලා නිසා # ටැග් එකක්වත් දාගන්න බැරුව හිතින් කැගහනවා කරගන්න දෙයක් නැතිකමට ☹️💔 ඔතනට ඇවිත් උබලාාඑක්ක කැගහන්න බැරි වුනත් උබලා කැගහන හැම වචනයක් එක්කම මාත් කැගහනවා හදවතින්
අරගලයට ජය❤️