ම්ම්ම්ම්

Rishan

ජෝනී ජොනී – මේ අහපන්
පුක පලනව – කට වහපන්
කසිප්පුවා – මේ අහපන්
ගෙදර ගිහින් – කටවහපන්

ගැසට් සේන – ගෙදර පෝඩා
බොරු ප්‍රෝඩා – අපිට එපා
අයියා මල්ලි – එකතු කරන්
රිවස් නන්දේ – ගෙදර යමන්

ගෑස් නැතෝ – ලයිට් නැතෝ
අසනීපෙට – බෙහෙත් නැතෝ
ඥානාක්කාගේ – රෙද්ද අස්සේ
හැමනෙනවද – පාකි නකෝ

ඇමෙරිකාවේ – තෙල් ගැහුවා
ලංකාවට – ගිනි තිබ්බා
ගැසට් පිස්සෝ – මේ අහපන්
ගෙදර ගිහින් – බෙහෙත් ගනින්

නාඩු සම්බා – කීරි සම්බා
කන්න නෑනේ – ගන්න නෑනේ
අලුත්ගමගේ – මෝඩ ගෙම්බා
ගූ නැවකට – ඩොලර් දුන්නා

ඥානාක්කේ – මේ අහපන්
ඔය මන්තර – පුකේ ගහන්
මිනිහා අරන් – ගෙදර ගිහින්
අපිට අපේ – රට දීපන්

ඉරාජ් ඉරාජ් – මල් ගව්මා
කො උඹ දැන් – මල් ගව්මා
සල්ලි වලට – නටන බඩුව
ඉරාජ් ඉරාජ් – මල් ගව්මා

ඇවන්ගාඩ් – හොර ලබ්බා
නැව ගිලෙද්දි – රට පැන්නා
හොර ලබ්බෝ – කන පලනවා
හොරා කාපු – සල්ලි දියන්

සුනාමියෙන් – ගසා කෑවා
කෝරොනාව – ගරන් කෑවා
පාර හදලා – හොරා කෑවා
නාකි මයිනා – රටම කෑවා

ගැස්ට් නන්දේ – ඔයා ෆේල්
ඔයා නිසා – රටම සේල්
ගෙදර යන්න – ඔයා ෆේල්
ගැසට් නන්දේ – ඔයා ෆේල්