මමයි උඹෙ අම්මයි උඹ වෙනුවෙන් මේ කූඹි ගොඩ් හිටිය පුතේ

Swaramga

278268534_2889249734555110_3935401174552285309_n.jpg

One day I can say “මමයි උඹෙ අම්මයි උඹ වෙනුවෙන් මේ කූඹි ගොඩ් හිටිය පුතේ”
උඹට පුලුවන්ද කොන්ද කෙලින් තියන් එහෙම කියන්න

#GoHomeGota2022