මන් වෙනුවෙන් අම්ම තාත්ත වෙනුවෙන්

Maduka

388A2DED-284E-43F1-89A8-B4CFC11973DF.jpeg

විනාසකරල හූරන් කන්න තවත් ඉඩ දෙන්න බෑ
අපිටත් ජීවිතයක් ඔනි
ගෑස් තෙල් කිරි හැමදේම සල්ලි වලට ඉල්ලන්නෙ මිනිස්සු මපිනට නෙමේනෙ ඒකවත් දෙන්න බැරිතෆමට මගේ මව් රටෙන් හූටන් කාල