මගේ උන් වැටෙන්න එපා!!

ලාංකිකයා

F90800C4-FB56-4506-8387-05479961D383.jpeg

අරගලය ජය ගෙන අනාගතය සදහා නිදහස් මව්බිමක් ගොඩ නැගීමේ ඒකායන අරමුණින් යුතුව වැඩ කිරීමට අප වග බලාගමු<3 ආදරෙයි ලංකා මිනිස්සුන්ට! අරගලයට ජය! #GoHomeGota