පොලිසියෙන් ඉල්ලීමක්

They call me Morris

inbound1113405361788503076.jpg

ඔබ දන්නවා පොලිසියේ වක්‍රාකාර සහයක් විරෝධතාකරුවන්ට දැනටමත් තියෙනවා. පොලිසිය මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඉල්ලා සිටිනවා අරගල කරුවන්ගෙන්

1. අවම වශයෙන් 500 ක පිරිසක්වත් අඛණ්ඩව රැදී සිටීම.
2. සෑම සැකකටයුතු තත්ත්වයක්ම සූක්ෂමව පාලනය කිරීම.
3. දහවල් කාලයේ දී අරගලකරුවන් අත්පත් කරගන ඇති කොටස පුළුල් කිරීම.

සෙනග අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම / 12-13-14-15 දිනවල පිරිස් සම්බන්ධීකරණයට කටයුතු කිරීම

මේ තොරතුරු කොහෙන්ද කියලා අහන්න එපා. තොරතුර දුන්නේ අදාල ස්ථානයේ අදාළ කෙනෙක්.