පෙරලිය

Yohan Munasinghe

දිනයකි තවම එලිවෙන
ගගකි නොබියව ගලන
පැතුමකි පතන ඉටුවන
මිතුරනි අදයි පෙරලිය… 🇱🇰 💪