පුරවැසි අරගලය

Chandula Bandara

Untitled-6-01.png

මේක තවත් එක යටත් වැසි අරගලයක් නෙවේ.මේ අරගලය සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකුගේම පුරවැසි අරගලයක්.අනාගතය උදෙසා වර්තමානය සිට ශක්තිමත් පියගැට පෙළක් තනන්නට වෙර දරන ශ්‍රී ලාංකික අරගලයක්

#GoHomeGota2022