නිර්පාක්ෂික ජනතා අරගලය අප්‍රියෙල් 9 සිට

Sandun Fernando

96CF55DF-DBF3-447C-BB90-4D24625C692C.jpeg

නිර්පාක්ෂික ජනතා අරගලය අප්‍රියෙල් 9 සිට ගෝල්ෆේස් සිට කිරිබත්ගොඩ කඩවත රාගම ගනේමුල්ල ජා ඇල ජනතා එකමුතුව…