දියවන්නාවට එපිට ජන බලයක්

Amila Sandaruwan

inbound9152400622642699997.jpg

පාපාර්ලිමේන්තුව අර්බුදයට තවදුරටත් විසදුමක් නොවන බව සාක්ෂාත් වී අවසන්ය. සැබෑ අර්බුදය වන්නේද අපගේ නියෝජිතයින් ලෙස අපගේ ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගිය අයවලුන්ම නම්, විසදුම අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පිටතින් පැවතිය යුත්තකි.
පාර්ලිමේන්තුව තුල තීන්දු තීරණ මහජනයාගේ තීන්දුව විය යුතුය. ඊට අපි ජන බලය ගොඩ නැගිය යුතුය. තවදුරටත් අප ඡන්දදායකයන් නොව පුරවැසියන් බවට පත් විය යුත්තේය…
ඊට අප නව ජනතාවක් බිහිකරනු
බලය දියවන්නාවෙන් එලියට!
Power to the people