තැනින් බැස පල

Dulaj Thilakasiri

ශ්වේත සළුවෙන් වසා සත්‍ය
ලක් දනන් හට මැවූ සුරලොව
ලොවක් එළිපිට නග්න වී ඇත
පෙන්වමින් කල හදිය රටකට
ඉතින් දැන් ඇති තොපේ රඟහල
තැනින් බැස පල නොදී පවු තව…

අරගලයට ජය 🇱🇰