ජාතිවාදය මවපු තැනම ජාතික සමගිය උපදින අපූරුව.

Shalitha Niroshan

977E4629-7981-47EB-82BF-E9779D716451.jpeg

ජාතිවාදය මවපු තැනම ජාතික සමගිය උපදින අපූරුව.
ස්තූතියි නානා. ❤️❤️‍🩹