ජයග්‍රහණය උදෙසා අරගලය

Praveen-JIMA

සාමකාමීත්වය අපේ පලිහයි
ප්‍රචණ්ඩත්වය උන්ගේ අවියයි
දියාරු කීරීම උන්ගේ අරමුණ
දිනන එක අපේ අරමුණ