ජනපති ඇහෙනවාද මේ ලේ කඳුළු?

Azzazel

278359460_1035678854031910_5802798191440760797_n.jpg

ශුද්ධ වූ බයිබලයේ මෙහෙම කියනවා
ඒ ඔයා ගැන වෙන්න ඇති ගෝ ඨා භය
“ඔබේ සොහොයුරන්ගේ ලෙය පොළවෙන් මට මොරගසයි.මින් මතු නුඹ පොළෝ තලය මත සාප ලද්දෙක් වේවා!”
උත්පත්ති (4:10)
“ And the Lord said, ‘What have you done? Listen; your brother’s blood is crying out to me from the ground ”
Gen (4:10)

#gohomerajapaksas #GoHomeGota