චරිත ගොඩක් – අරමුණ එකක් ❤️

iMacz

FB_IMG_1649600215901.jpg

කොහෙන් හරි මතු වෙලා සිදුරකින් පොළොවේ
වෙන් වෙන්ව දිය අරන් ඇවිත් එක පිම්මේ
මෝය කටකින් එහා වැටුනාට පස්සේ
වෙන වෙනස් පාටවල් තිබුනාද මුහුදේ

#EconomicCrisisLK #GoHomeGota #GiveOurMoneyBack