ගෝටා ගෙදර යා යුත්තේ ඇයි?

Sachindu Akalanka

inbound3258447782249487642 inbound3258447782249487642.jpg

01. ඕනෑම රටකට, ව්‍යාපාරයකට , පුද්ගලයෙකුට තිබිය යුතු දැක්මක්, ඉලක්කයක්, සැලසුම් නොමැති වීම.
02. හොරකමට, දූශනයට, වංචාවට ඇති පමනින් සහය දීම හා ඒවාට ඉඩ දීම.
03. මිනිසුන්ගේ හීන සමග සෙල්ලන් කරමින් ඒවා විනාශ කිරීම.
04.ජාතිය හා ආගමේ නාමයෙන් දේශපාලනය කර ජාතිවාදය පැතිරවීම.
05. මේ වසර 3ක් කාලය තුල ගත් සියලුම තීරන පාහේ වැරදි ඒවා වීම. (රට ආපස්සට යාම)
06. මිනිසුන්ගේ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ පවා(මූලික අවශ්‍යතා) සැපයීමට නොහැකි වීම.
07. මිනී මරුවෙක් වීම.
08.රටක් අසමත් කල අසමත් රාජ්‍ය පාලකයෙකු වීම.
09. Many more…