කුඩු පැකට් සහ නාකොටික්

They call me Morris

FB_IMG_1649704342472.jpg

ඔබට මතක ඇති ඊයේ දින කොන්ඩම් කතාවක් ඇදලා අරගෙන මේ අරගලය අල කරන්න හැදුවා. හැබැයි ඒක අසාර්ථක උනා. මේ මොහොතේ සිදුකරන එක තමයි කුඩු පැකට් දාන එක.
මේක ලියන මේ මොහොතෙත් අදාළ කුලී හේවායෝ පැකට් ටික ප්ලාන්ට් කරන්න යනවා. ඒත් ඒ හැමදෙයක්ම අපිට කලින්ම දැනගන්න ලැබුණ නිසා ඔවුන්ට එය කරගැනිමට නොහැකිව සිටිනවා.

රාත්‍රී 8.30ට වගේ තමයි අපිට ආරංචිව ආවේ ආදාළ තැනින්, නාකොටික් එක එනවා කියලා මෙහෙම වැඩකට. ස’ මොන රහස් වඩක් කලත් දැන් අපිට ආරංචි වෙනවා.

” සියලු ටෙන්ට් පරීක්ෂා කරන්න! අලකරුවන් හඳුනාගෙන පළවා හරින්න! ඔබට විනාඩි දහයක කාලයක් තිබේ”