එ.ක.මු.තු.ක.ම

Heshani karunaratne

9EAA1FB5-28E5-4120-B57A-6EB795129E16 9EAA1FB5-28E5-4120-B57A-6EB795129E16.jpeg

උප්පැන්න සහතිකයේ සිට ජාතික කොඩිය දක්වාම තිබුණේ ජාතිවාදය පමණි. මෙතැන් පටන් එය එකම හිස් ගොඩකි♥️ අපි ශ්‍රී ලාංකික ජාතියයි!! එන්න එකතු වන්න! 74ක දූෂිත දේශපාලනයට තිත තියමු.

-H-