එක්සත් රාජධානියේ Stoke on Trent නගරයේ සිට පවත්වන ලද උද්ඝෝෂණය 10/04/2022

Ashi

BFDB5459-8F62-49B0-AC93-1D68226EC6EF.jpeg

We love our Motherland 🇱🇰🇱🇰😘😘🇱🇰🇱🇰💪💪

#GoHomeGota2022