එක්සත්ව අපි නැගී සිටිමු….

Akila Nanayakkara

277814261_1399010503875509_5861825455009230477_n.jpg

එක්සත්ව අපි නැගී සිටිමු….
– මිරිස්වත්ත සාන්ත ආනා දේවස්ථානය-
No Violence, No Corruption, We need a dignified and peaceful Sri Lanka.
#GoHomeGota2022
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=stannesyouthmiriswatta&set=a.1399009330542293