උපුටා ගැනීමක්

Rushan

ගෝඨාගෝගමට පණිවිඩයක්

කොණ්ඩම් වැඩේ වැරදුණු නිසා ඊළග වෑයම අන්තරායකර ඖෂධ හෝ තහනම් ද්‍රව්‍ය දාලා අල්ලන වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන්ම තමන් සන්තක දේවල්වල තමන්ට අයිති නැති දේවල් හෝ සැකකටයුතු දේවල් තියනවාද කියලා බලන්න