ඉතිරිව ඇති බයි (ගව) සම්පත ගැන කෙටියෙන්

Prabahth Liyanage

ගෙදරට හොරෙක් පැනලා එලවා ගන්න බෑ..එහා ගෙදර ගෙවල් එක්ක තරහයි..ඒ නිසා හොරා සමග යහන් ගතවෙනවා..

හොරා..ගෝටා ඇතුලු ආණ්ඩුව
එහා ගෙදර..ජවිපේ, යුන්පී ඇතුලු ව්පක්ශ