ආඩම්බර ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්

A Proud Sri Lankan

තව පැයක් අල්ලන් ඉන්න. අද රෑ අපිත් ඔතන. අපිට බැරි දෙයක් නෑ. ජය 🇱🇰